Shko në krye

Rregullore e brendshme

Rregullorja e brendshme e Qendrave të Ndërmjetësimit, krijuar nga CSSP në partneritet me DHKN dhe FZKPM, parashikon të gjitha aspektet e brendshme të funksionimit të qendrave. Së bashku me Kodin e Etikës, ajo përbën skeletin e punës së qendrave.


Dokument ndihmës

Rregullorja e Brendshme e Qendrave te Ndërmjetesimit e adaptuar për COVID-19