Shko në krye

Qendrat e Ndërmjetësimit

Qendra e Ndërmjetësimit Tiranë
Adresa: Rr. Astrit Sulejman Balluku Nd2, H3, Ap. 13
Tel: +355 69322 1314
e-mail: [email protected]
Qendra e Ndërmjetësimit Durrës
Adresa: Rr. Aleksandër Goga, L. 2, te Vila Verde
në krah të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës
Tel: +355 69329 0614
e-mail [email protected]

Qendrat e Ndërmjetësimit synojnë të mbështesin ndërmjetësimin duke i ofruar publikut një hapësirë të sigurt për trajtimin e mosmarrëveshjeve në mënyrë private, profesionale dhe efektive përmes ndihmës së profesionistëve të trajnuar, si dhe duke u ofruar ndërmjetësve të licencuar një mjedis të lirë, profesional dhe të rehatshëm për të ofruar shërbimet e tyre me standardet më të larta.Qendrat e Ndërmjetësimit janë gjithashtu ambiente ku zhvillimi dhe përmirësimi janë procese të vazhdueshme. Qendrat do të jenë aktive dhe do të angazhohen për krijimin e kushteve më të mira për shërbimin e ndërmjetësimit si dhe aplikimin e praktikave, instrumenteve dhe teknikave të reja për zgjidhjen e konflikteve. Trajnimet dhe seminaret për ndërmjetësit janë pjesë e planit veprues të qendrave, për të zgjeruar dhe forcuar më tej kapacitetet e ndërmjetësve dhe për të kontribuar në zhvillimin e shërbimit të ndërmjetësimit në Shqipëri.Qendrat e Ndërmjetësimit ofrojnë të gjitha kushtet e nevojshme që palët në mosmarrëveshje të ndjehen të qetë, të barabartë, të informuar dhe të kuptuar. Ato administrohen nga një person i përkushtuar, me kohë të plotë, i cili informon palët / publikun për ndërmjetësimin dhe procesin e ndërmjetësimit, mban komunikim me të gjitha palët e interesuara dhe administron aspektet administrative të çështjeve. Administratori i Qendrës dhe ndërmjetësit e kryejnë punën e tyre bazuar tek "Rregullorja e Brendshme" dhe "Kodi i Etikës" të cilët përcaktojnë mënyrën praktike - operative të sjelljes, si dhe vlerat që udhëheqin punën e përditshme.


Qendrat e Ndërmjetësimit bashkëpunojnë ngushtë me institucione, si gjykatat, prokuroritë, rajonet e policisë së shtetit për të promovuar dhe ofruar ndërmjetësimin si një instrument alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
Qendra gjithashtu mban kontakte me aktorët lokalë, siç janë OJQ-të, shkollat dhe bizneset, në mënyrë që t’i informojë dhe t’iu ofrojë ndërmjetësimin si menyrë për zgjidhjen e mosmarëveshjeve dhe konflikteve në mënyrë të shpejtë dhe efektive. CSSP së bashku me partnerët dhe, stafin e Qendrave gjithashtu angazhohen në rritjen e ndërgjegjësimit si dhe në informimin e publikut të gjerë për shërbimin e ndërmjetësimit, përmes materialeve dhe aktiviteteve të ndryshme.


Dy Qendrat e para të Ndërmjetësimit të ngritura nga projekti "Forcimi i Sistemit të Ndërmjetësimit në Shqipëri" janë në Tiranë dhe Durrës. Të dyja ndodhen afër Gjykatave të Rrethit përkatës.